Cine suntem?

ASSET CONSTRUCTION SOLUTIONS S.R.L. persoană juridică română, înregistrată în Registrul Comerțului – București sub nr.  J40/2723/2020 CUI: RO42313534, sediul social în București, Calea Grivitei nr. 180, etaj 2, Birou Manager, sector 1 este o firmă care are ca obiect principal de activitate  lucrari de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat.

Ce date cu caracter personal prelucrăm?

Datele cu caracter personal înseamnă orice informaţii cu ajutorul carora o persoană fizică poate fi identificată.

Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate.

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, operatoul de date cu caracter personal are obligația de a colecta și administra în condiții de siguranță și numai pentru scopuri legitime, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o alta persoană.

Informațiile pe care le colectăm diferă în funcție de modul în care folosiți site-ul. Dacă folosiți site-ul doar în scop informativ, nu va fi necesară furnizarea de date personale deoarece informațiile de interes general despre firma noastră și serviciile pe care le furnizăm, pot fi accesate prin simpla parcurgere a site-ului www.happyhome.ro  cu respectarea Condițiilor generale de utilizare a acestuia. 

Dacă doriți să transmiteți o solicitare către noi, în funcție de serviciile solicitate, vă pot fi solicitate, dupa caz, informații personale precum: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa locației unde doriți prestarea serviciior de către firma noastră, eventuale informații specifice despre configurația imobilului al cărui adresă o furnizați, tipul de bunuri pe care doriți să  le transportăm etc.

Aceste informații sunt colectate numai atunci când acceptați voluntar și în cunoștință de cauză transmiterea lor către noi.

Dacă prin emailul postat pe site-ul www.happyhome.ro transmiteți o solicitare de angajare însoțită de CV și scrisoare de intenție, acestea vor fi șterse imediat, scopul site-ului este exclusiv de informare cu privire la serviciile pe care noi le furnizăm și pentru a facilita potențialilor clienți, accesul mai ușor la obținerea unei oferte din partea noastră. Site-ul nu este destinat recrutării de personal, această activitate fiind derulată prin mijloace specifice de către Departamentul de resurse umane. 

Orice date cu caracter personal transmise prin intermediul formularului de pe site sau prin poștă electronică, la adresa de contact menționată pe site vor fi șterse dacă nu fac obiectul unei prelucrări în legătură cu un o potențială viitoare colaborare sau un contract pe care îl avem în derulare cu dumneavoastră. Dacă solicitarea de ofertă nu se materializează într-un contract, informațiile furnizate de dumneavaostră vor fi șterse.

De unde sunt colectate datele cu caracter personal?

În general datele sunt obținute direct de la Client și/sau de la un împuternicit al Clientului.

În plus, dacă este necesar, putem obține date ca urmare a consultării unor surse externe respectiv instituții și autorități publice, registre publice, baze de date electronice, informații disponibile în social media cât și pe internet, sau terți abilitați, deținători de astfel de informații, cum ar fi, dar fără a ne limita la: Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Biroul de Credit S.A., portalul instanțelor de judecată din România administrat de Ministerul Justiției, terți abilitați în vederea deținerii unor baze de date ale persoanelor acuzate de terorism sau expuse politic etc.

Solicitarea și obținerea acestor date va fi legitimată de verificarea informațiilor furnizate de dumneavoastră, dacă o cere conjunctura contractuală determinată de neîndeplinirea sau îndepliniriea defectuoasă de dumneavoastră a obligațiilor contractuale sau accesul fraudulos la resursele site-ului www.happyhome.ro.  

Serviciile online nu sunt concepute sau destinate utilizării de către copiii cu vârsta sub 18 ani și, prin urmare, dacă ai sub 18 ani, te rugăm să nu utilizezi serviciile ASSET CONSTRUCTION SOLUTIONS S.R.L., respectiv să nu ne furnizezi informații cu caracter personal. Dacă descoperim că am colectat din greșeală astfel de informații, atunci, în măsura în care legea solicită, vom șterge imediat aceste informatii din evidențele noastre.

Dacă un părinte sau tutore descoperă că copilul său cu vârsta de până la 14 ani ne-a furnizat informații fără consimțământ parental, acesta va trebui sa ne contacteze la office@happyhome.ro pentru ștergerea acestor date.

Dacă un părinte sau tutore descoperă că copilul său cu vârsta peste 14 ani, dar până la 18 ani, ne-a furnizat informații fără consimțământ parental, acesta va trebui sa ne contacteze la office@happyhome.ro pentru exprimarea acordului sau dezacordului cuprivire la prelucrarea de noi a datelor cu caracter personal transmise de către minor.

 

Care este scopul prelucrării?

Scopurile prelucrării datelor dumneavoastră  sunt:

– furnizarea celor mai bune produse și servicii adaptate solicitării dumneavoastră

– verificări precontractuale în vederea stabilirii unei relații comerciale

– facturare și procesarea plăților precum și gestionarea creanțelor

– pentru efectuarea de analize interne, atât cu privire la produse/servicii, cât și cu privire la portofoliul de clienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de produse/servicii, precum și efectuarea de studii și analize de piață cu privire la produsele/serviciile ASSET CONSTRUCTION SOLUTIONS S.R.L. și pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor/serviciilor ASSET CONSTRUCTION SOLUTIONS S.R.L.

– soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări la care ASSET CONSTRUCTION SOLUTIONS S.R.L.  este parte;

– efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor ASSET CONSTRUCTION SOLUTIONS S.R.L., precum și realizarea de audituri sau investigații ale ASSET CONSTRUCTION SOLUTIONS S.R.L.;

– pentru scopuri ce țin de activitatea de control, audit, arhivare acestea fiind întotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost inițial colectate

– pentru scopuri de marketing direct în condițiile în care clientul și-a dat consimțământul în acest sens.

Informațiile care au stat la baza efectuării analizelor interne în vederea îmbunătățirii produselor și serviciilor furnizate către Clienți, nu vor fi stocate decât în condițiile existenței unei reații contractuale, pe perioada legală admisă; orice alte informații vor fi șterse în condiții de securitate. 

În ce temei prelucrăm datele cu caracter personal?

Temeiul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal îl constituie, pe de o parte, relația contractuală pe care o constituim cu dumneavoastră și, pe de altă parte, interesul legitim pe care îl are firma noastră în gestionrea relațiilor contractuale cu clienții proprii, dar și derularea în bune condiții a activității proprii. 

Astfel, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate:

– pentru a efectua demersuri și evaluări pre-contractuale, la cererea Clientului, de încheiere a unui contract (de ex: evaluare cost reparații, servicii de curățenie, resurse umane necesare, resurse materiale necesare efectuării activităților de mutare bunuri), pentru executarea unui contract la care Clientul/persoana vizată este parte;

– în baza unei obligații legale aflate în sarcina ASSET CONSTRUCTION SOLUTIONS S.R.L. (de ex.: identificarea și cunoașterea clientelei, identificarea și prevenirea fraudelor);

– în baza interesului legitim al ASSET CONSTRUCTION SOLUTIONS S.R.L. (de ex.: centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, efectuarea unor analize statistice cu privire la portofoliul de Clienți; dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor ASSET CONSTRUCTION SOLUTIONS S.R.L.);

– pentru motive de interes public major, și anume, prevenirea și combaterea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului.

Pentru ce perioadă sunt stocate datele cu caracter personal?

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate pe perioada de derulare a relației contractuale în acest scop și în continuare pentru o perioadă de timp pentru care părțile contractuale pot emite pretenții în considerarea relației contractuale (de ex. garație lucrări, recuperare creanțe) și au obligație legală de arhivare.

În scopuri de marketing, datele dumneavostră vor fi prelucrate pentru o perioadă de 3 ani de la momentul furnizării acestora.

Către cine vom transmite datele cu caracter personal?

Informațiile vor fi folosite exclusiv de către ASSET CONSTRUCTION SOLUTIONS S.R.L..

Este posibil să fim obligați, conform legii, să transmitem datele dumneavoastră către autorități judiciare în considerarea unor obligații legale de dezvăluire în procedura de investigație sau în procedura în fața instanței de judecată.

Totodată, în derularea activităților legale de audit financiar sau audit IT, control din partea unor autorități publice, datele dumneavoastră pot fi accesate de către persoanele desemnate pentru derularea respectivelor activități fără însă ca acestea să aibă drept de intervenție, copiere, ștergere sau transmitere a datelor dumnevoastră cu caracter personal.

În conditiile transferării datelor dumneavoastră către un terț, astfel cum au fost mentionati în paragraful anterior, acești terți vor respecta garanțiile oferite de subscrisa conform prezentelor termene și condiții.

Care sunt drepturile persoanei vizate și ce acțiuni poate aceasta să întreprindă?

În conformitate cu Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveți următoarele drepturi privind colectarea și prelucrarea datelor personale:

  • dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare efectuate;
  • de a solicita accesul la datele dumneavoastră respectiv de a solicita transmiterea de confirmări prin care să vi se comunice o serie de informații referitoare la datele prelucrate, printre care categoriile de date personale, scopul prelucrării și destinatarii cărora le sunt dezvăluite datele;
  • de a solicita rectificarea sau ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal presupune si de a obţine completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare;
  • de a solicita restricţionarea prelucrării în cazurile în care  trebuie verificată exactitatea  datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau în cazul în care persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
  • de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, printre altele, dacă datele nu mai sunt necesare, persoana își retrage consimțământul, persoana vizată se opune;
  • de a vă opune prelucrării, în acest caz, în funcție de scopul prelucrării este posibil ca subscrisa să nu poată da curs solicitării formulată online;
  • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal dacă exista consimțământul dumneavoastră iar prelucrarea se efectuează în mod automat;
  • de a formula plângere către autoritatea de supraveghere, în situația in care considerati ca datele dumneavoastra personale nu au fost prelucrate conform legilor in vigoare.

Refuzul dumneavoastră, determină neutilizarea datelor pe care ni le-ați furnizat.

Este posibil ca furnizarea unor date cu caracter personal să fie esențială pentru demararea sau derularea unei relații contractuale. În cazul în care vă veți manifesta refuzul de prelucrare a datelor cu caracter personal sau doar a unei părți dintre acestea, angajatul ASSET CONSTRUCTION SOLUTIONS S.R.L. vă va specifica dacă acest refuz are influență asupra solicitării dumneavoastră de bunuri și servicii.

Dacă refuzul de continuare a prelucrării datelor cu caracter personal determină imposibilitatea continuării relațiilor contractuale, veți fi informat în acest sens, iar dacă veți menține refuzul de continuare a prelucrării datelor cu caracter personal, acest lucru valorează denunțare unilaterală a contractului cu toate efectele legale și contractuale ce decurg din aceasta.

Aceste drepturi pot fi exercitate în mod gratuit prin transmiterea în scris a unei cereri datate și semnate la adresa : București, Calea Grivitei nr. 180, etaj 2, Birou Manager, sector 1 sau pe adresa de email: office@happyhome.ro sau prin dezabonare accesând office@happyhome.ro.